Najnovije vesti

Budite u toku! • Manjkovi u BusinessWare Trade
  Obaveza je organa upravljanja, ili drugog koji je doneo odluku o utvrđivanju manjka, da navede da li je manjak na konkretnim dobrima, po osnovu popisa, ili je isti nastao nominalnim upoređenjem podataka KEP knjige (kolona 5 umanjena za kolonu 4) u odnosu na vrednost popisa. Takođe, ukoliko se ovako utvrđeni manjak potražuje od računopolagača, isti se umesto konta grupe 574, knjiži na kontima grupe 221. Napominjem da odluka o tome na čiji teret je manjak nije uslov za knjiženje manjka, već se knjiženje manja sprovodi danom utvrđivanja manjka, kao i stvaranje obaveze po osnovu PDV na manjak i knjiženje istog na konta grupe 574, dok se po donošenju konačne odluke na čiji teret je manjak može uraditi ispravka kroz korekciju konta grupe 574 i 221. uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica; svaki drugi promet dobara bez naknade; iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.


 • BusinessWare 7
  Nakon četiri godine rada na BusinessWare 6 paralelno se radilo i na novoj verziji BusinessWare, koja treba da se pojavi sa oznakom 7. Mnoge izmene, koje su planire u „sedmici“ su implementirane u tekuću verziju BusinessWare 6, s obzirom da … Continued


 • 25 godina rada
  Pre 25. godina osnovana je poslovna agencija „Micro Business“ za poslove knjigovodstva i izrade softvera za poslovne potrebe. Godinu dana kasnije agencija je prerasla u preduzeće i do danas nije menjan status. Ovaj jubilej proslavljamo s uverenjem da smo ispunili … Continued


 • BusinessWare administrator
  BusinessWare je ERP softver čija primena u preduzećima može povećati profit preduzeća i smanjiti troškove. Naravno da je, kao i kod svakog ERP softvera, najbitniji momenat potpune primene softvera i potpuno ovladavanje u upravljanju softverom, kako bi njegova primena bila … Continued


 • Novi BusinessWare OSA
  BusinessWare OSA je programski paket za rad sa osnovnim sredstvima i osnovnim stadom. Rad na ovom projektu započet je još u verziji BusinessWare 4, u takozvanom DOS okruženju, a konačni epilog je nova verzija u BusinessWare 6 programskom paketu. Time … Continued


 • Promena kontnog okvira
  U Službenom glasniku 62/13 donešen je pravilnik o novom kontnom okviru, a kasnije Službenim glasnikom 95/14 je isti dodatno izmenjen i dopunjen. U skladu s pravilnicima potrebno je izvršiti promenu kontnog okvira i najnovijim kontnim okvirom pripremiti poslovne knjige za bilansiranje. … Continued

Kontaktirajte nas