Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova


openSUSE Linux

 

.

Bruto sistem plata u BusinessWare Payrol

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Od 1.juna stupili su na snagu Zakoni koji regulišu bruto sistem primanja. Ovim zakonom predviđeno je utrvrđivanje cene rada i obračun plate po bruto sistemu, tj. ugovara se cena rada u bruto iznosu, od koje se odbijaju porez na liča primanja i socijlani doprinosi na teret zaposlenog, a koji su različiti u kategorijama radnih odnosa, tj, po isplatiocima plata. 
Druga velika izmena je određivanje šta čini platu – zaradu radnika, i pravo radnika na isplatu: 

 • zarada radnika koju ostvari na osnovu cene rada, radnog učinka i vremena provedenog na radu 
 • naknade zarade, gde spadaju sve vrste naknada, kao što su 
  • po osnovu korišćenja godišnjeg odomora 
  • po osnovu plaćenog odsustva 
  • po osnovu odsustva u dane državnog i verskog praznika 
  • odstustvo prilikom davanja krvi, tkiva i dr 
  • stručno osposobljavanje 
  • prisustvo sednicama državnih organa, organa uprave i dr. 
  • vojna vežba i drugo odazivanje na poziv vojnih organa 
  • učešće u raznim takmičenjima, 
  • bolovanje 
  • i druge naknade po raznim odstustvovanjima za posla 

 

 • dodaci na zaradu (visina se utvrđuje kolektivnim ugovorom, a tu spada: 
  • dodatak za rad na dan državnog i verskog praznika najmanje 110% 
  • dodatak za rad noću, najmanje 26% 
  • dodatak za prekovremeni rad, najmanje 26% 
  • dodatka za rad u smenama 
  • dodatak na vreme provedeno u radnom odnosu – minuli rad, 0,4% po godini
  • dodatak za ishranu – topli obrok, 20% prosečne plate privrede Republike 
  • dodatak za korišćenje godišnjeg odmora, 1 prosečna bruto plata Republike 
  • terenski dodatak, najmanje 3% 
  • ostali dodaci koji se mogu odrediti kolektivnim ugovorom 

 

 • obaveze koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz zarade 

Propisani su i novi obrasci, nešto složeniji nego do sada, ali valja ćemo se snaći. 


Najbitnije izmene su u domenu obaveze plaćanja pripadajućih doprinosa na platu radnika iako ona ne bude isplaćena. Naime, stvorena je obaveza poslodavcima da do 30-tog u mesecu izvrše uplatu pripadajućih doprinosa na zaradu radnika, iako platu nisu uplatili. Ova obaveza važi počev od plate za maj 2001.g.. Poslodavci koji kasne sa isplatom plata mogu u junu mesecu da krenu sa isplatom plate za maj, ali je potrebno da prethodno se sa drugim strukturama u firmi (sindikat, radnici) usaglase rokovi i dinamiku isplate zaostalih plata. Ukoliko to ne urade, u mesecu junu ih čeka plata koja je na redu i doprinosi za mesec maj, idućeg meseca opet i tako redom. Uplata doprinosa bez plate se ne smatra izmirenjem obaveze za doprinose za mesec, već se prilikom isplate zarade za konkretni mesec vrši konačan obračun doprinosa, a uplaćuje se razlika između obračunatih i ranije uplaćenih. Ovo je zbog toga što se uplata doprinosa vrši na propisane osnovice, a kod obračuna plate doprinosi se obračunavaju i uplaćuju na podatak koji je veći izmedju plate i osnovice. Takođe do promene obračunatog doprinosa može doći i zbog promene najnižih osnovica. 

Još jedna pozitivnost koja je doneta je po pitanju promena osnovica. Naime sve osnovice se sada usaglašavaju tromesečeno, a ne kao ranije za I i II stepen svakog meseca, a za ostale stepene tromesečno. Ova promena je dobra jer produžava "vek trajanja plate", tj, obračun plate može da se radi bilo kad u periodu od 3 meseca i važiće. 

Iako na prvi pogled male izmene, prelazak na bruto sistem otvara mnoga pitanja. Neka od njih su: 

 • šta ako radnik nema dovoljnu bruto zaradu da mogu iz nje da se obračunaju i isplate pripadajući porezi i doprinosi. Jedan od primera za ovo pitanje je i isplata samo toplog obroka bez plate, obzirom da se i on sada računa kao plata. U ovom slučaju to bi bila I akontacija plate za mesec, ali ako neki radnik nema pravo na topli obrok za ceo mesec (službeni put, odmor...) i njegov iznos toplog obroka ne podmiruje obaveze iz bruto plate, da li do znači da on ne samo da neće ništa da primi već će morati firmi i da doplati ???????? 
 • šta ako se radnik odrekne plate, da li se odriče bruto ili neto zarade, na šta se plaćaju porezi i doprinosi i koliko 
 • neplaćeno odsustvo do 30 dana ima i doprinose na teret zaposlenog, iz kog iznosa da se isplati kada je to neplaćeno odsustvo i nema zarade radnika, 
 • da li je cena rada u bruto iznosu jedinstvena za sve kategorije radnog odnosa – isplatioce, mislimo na redovan rad, bolovanje preko 60 dana, porodiljsko odstustvo, invalidninu.... Ako je ista onda su ove druge kategorije rada privilegovanije, tj, zbog manjih stopa doprinosa na teret zaposlenog njima će od ukupne bruto zarade ostati veći iznos neto "koji nose kući", obzirom da se sada više ne zove neto zarada već "iznos koji se nosi kući".  
 • šta sa firmama koje su u permanentnoj blokadi žiro računa pa ne mogu da isplate zarade, da li obaveze po doprinosima imaju prvenstvo ili cela zarada..... 
 • šta sa podacima u kartonu radnika do sada i od sada, tj, šta ćemo i kako ćemo da sastavljamo M4 za 2001.godinu, tj, gde i u kom obliku da evidentiramo podatke o sadašnjim primanjima u odnosu na prethodna primanja..... 


Ovo su samo neka od pitanja za koja očekujemo odgovore, ali su to istovremeno i veoma bitna pitanja jer mnoge stvari u samom sistemu obračuna, a najviše po pitanju programskog rešenja, zavise od toga. 

U našem programskom paketu BusinessWare Payrol, pokušali smo, a nadam se i da smo uspeli, da donete Zakone ugradimo i omogućimo Vam lak i prijatan rad. 

Vizuelno posmatrano, trudili smo se da po pitanju ekranskog rada i unosa nema nekih velikih promena. Najbitnije su sledeće stvari: 

 1. cena rada firme mora biti utvrdjena u bruto iznosu. Isto se odnosi i na vrednost boda, ukoliko firma radi po sistemu bodova. 
 2. za svakog radnika je potrebno uneti njegovo dnevno radno vreme u matičnim podacima radnika, a zbog ispisa platne liste koja je propisana na obrascu OZ 
 3. u mesečnim podacima je pored fonda sati za mesec potrebno uneti i broj radnih dana za mesec, jedinstveno za firmu 
 4. pre bilo kakvog rada u obračunu plate, potrebno je uneti mesečni podatak o kome mesecu se radi. Ovo je potrebno zbog pamćenja podataka po mesecima, zbog kumuliranja za mesec, ukoliko firma odluči da vrši isplatu zarada za jedan mesec, topli obrok za neki drugi, a doprinose da uplaćuje za zadnji mesec. Ovakav način rada je veoma komplikovan i finansijski neisplativ za firmu, ali je moguće da bude i takvih primera. 

Osim ovih, drugih vizuelnih efekata nema. 

Javljaju se određeni problemi u zaokružavanju kod obrasca OD, ali efekat je u principu 1 dinar, zbog toga što odredjene kolone imaju više sabiraka, pa u zavisnosti kako se izvrši zaokružavanje u njima tako se dobijaju podaci, ali nadamo se da Služba planog prometa neće praviti problema obzirom da je to normalno u slučajevima zaokružavanja. 

Pre početka rada programskim paketom potrebno je izvršiti neka dodatna podešavanja u podacima o vrstama plaćanja. Postojeće vrste plaćanja treba grupisati po vrstama datim u Pravilniku za OD obrazac i pravilniku za OZ obrazac, kao i po potrebi otvoriti nove. Po ovom pitanju preporučujemo Vam da se obavezno konsultujete sa službom tehničke podrške naše firme. 

Naravno ono što je možda najbitnije, ali nije od uticaja na rad našeg programa, potrebno je izvršiti usaglašenje sa Kolektivnim ugovorom po pitanju odredjivanja cene rada i prava na određene naknade. 

Određivanjem plate i cene rada u bruto iznosu kao nepoznat javlja se podatak o neto zaradi, tj, zaradi koju zaposelni nosi kući. Ovaj iznos može mnogo da varira u zavisnosti da li je bruto ostvarena plata u okviru propisane osnovice za traženu kvalifikaciju radnika, ili mnogo ispod nje, ili pak, a što će sigurno biti redak slučaj, daleko veća od nje, tj, veća i od petostrukog iznosa proseka Republike. 

Na ovako definisanu zaradu obaveze su: 

 • porez na zaradu, u iznosu od 14%, i osnovica za njegov obračun je ukupna bruto plata radnika doprinosi na teret zaposlenog i to: 
  • PIO 9,80% 
  • Zdravstveno 5,95% 
  • Nezaposlenost 0,55% 

   Osnovica za ove doprinose je konkretna zarada ukoliko je ista veća od propisanih osnovica, a ukoliko je manja osnovica je propisana osnovica

 

 • kada od definisane bruto zarade oduzmemo porez i doprinose dobijamo neto iznos, ili "iznos koji zaposleni nosi kući". 
 • Na teret poslodavca se obračunava i isplaćuje: 
  • PIO 9,80 % 
  • Zdravstvo 5,95% 
  • Nezaposlenost 0,55% 

   Osnovica se računa isto kao i kod doprinosa na teret zaposlenog

  • Porez na fond zarada u iznosu od 3,5% 

   Ne plaća se na bolovanje na teret Zavoda, naknade za rad invalida i porodiljsko odsustvo

  • Doprinosi komorama i zadružnim savezima

Jedna još veoma bitna novina je data u Kolektivnom ugovoru, a to je mogućnost da poslodavac, u skladu sa rezultatom poslovanja, može da donese odluku o umanjenju cene rada firme u odnosu na gransku cenu rada najviše u iznosu do 30%, a što je veoma povoljno za naše uslove poslovanja i rezultate rada koje ostvarujemo. 

U našem programskom paktu ugradili smo sve navedene izmene, ali smatramo da u veoma brzo treba da dođu još neka pojašnjenja vezana za obračun i isplatu plate, tako da očekujemo još izmena i dopuna programskog paketa u narednom periodu.
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.