Nova poreska evidencija

Kao što je poznato, posle mnogo nagađanja tipa: „da li će biti…, ili neće…“, konačno je „stvar“ rešena time što nova poreska evidencija, skraćeno POPDV, stupa na snagu 01. jula 2018. godine u samoj sredini leta, a pred sam početak godišnjih odmora. Čini mi se da do sada nikada nije uvedena ovako bitna promena u toku poslovne godine, zapravo to se uvek događalo sa početkom kalendarske godine, gde nove stvari započinju sa novom godinom.

Bilo kako bilo, POPDV je tu, na samo par nedelja od primene, a mi spremno dočekujemo promene. Promene su u BusinessWise softveru načinjene u vidu nove poreske evidencije, gde je praktično stara poreska evidencija u vidu knjige primljenih računa (KPR) i knjige izdatih računa (KIR), zamenjena novom poreskom evidencijom u vidu poreskih kartica, kojih ukupno ima 11.

Najbitnije je da nova poreska evindecija ne isključuje automatski staru, s obzirom da će možda biti ispravki i korekcija u KPR i KIR, u toku primene nove poreske evidencije. Nova poreska evidencija je praktično na identičan način integrisana u delovodnik dokumenata, gde, zajedno sa starom poreskom evidencijom, čini nadgradnju delovodnika dokumenata. Za razliku od stare poreske evidencije, gde je na ulazni delovodnik dokumenata priključena knjiga primljenih računa, a na izlazni delovodnik dokumenata priključena knjiga izlaznih računa, nova poreska evidencija je libelarnije integrisana.

Zapravo nova poreska evidencija nije zavisna od ulaznog, ili izlaznog, delovodnika dokumenata i u celini je pristupačna i iz ulaznog i iz izlaznog delovodnika dokumenata, odnosno bez razdvajanja na „ulazni“ i „izlazni“ PDV, kao na slici:Slika 1: DEO 3

Kao što se na formi sa slike 1 vidi, klikom miša na opciju „STARA evidencija PDV“, menja se forma i prelazi se na rad sa starom evidencijom PDV, u ovom slučaju sa knjigom izlaznih računa (KIR), kao na slici 2:Slika 2: PDV izlazni

Klikom miša na opciju „STARA evidencija PDV“, „deštiklirajući“ opciju, vraćamo se na novu poresku evidenciju. Ovim se ostavlja mesto za eventualne korekcije stare evidencije PDV, u toku primene nove evidencije PDV. Kao što se vidi i stara evidencija je nešto malo promenjena u izgledu, da bi se veličina forme prilagodila novoj evidenciji PDV, pa to treba imati na umu, jer minimalna rezolucija na Vašem monitoru mora biti 1024 x 768 piksela, kako bi pomenuta forma bila u celosti prikazana.

Promene se često u novoj poreskoj evidenciji evidentiraju na više poreskih kartica odjednom. Kao što vidite kartica „DEO 3“ sa slike 1, ima dve podkartice „3“ i „3a“, što je slučaj i sa karticom „DEO 4“ i „DEO 8“. Ovo sve ukupno čini da poreskih kartica ima ukupno 19, sa osnovnim.

Kartice „DEO 5“, „DEO 8“ delimično i „DEO 10“ su kalkulativne, ili zbirne. One se uglavnom formiraju prilikom izrade POPDV prijave, a mogu se uvek prikazati na formi za novu poresku evidenciju. Izuzetak je podkartica „8e“ na kartici „DEO 8“ koja je jednim delom kalkulativna, odnosno neke pozicije na toj kartici se formiraju periodično, a u neke se unose podaci o PDV koji se ne može odbiti. Po tome se kartica „DEO 8“ razlikuje od ostalih, koje su kalkulativne, ili služe za unos podataka.

Karakterističan je unos podataka o posebnoj stopi i opštoj stopi PDV. U novoj poreskoj evidenciji je načinjen kompromis, s obzirom na ogromnu količinu podataka koji se moraju uneti, pa se tako moraju uneti odvojeno podaci o posebnoj stopi i opštoj stopi. Da bi postupak evidencije nedvosmisleno bio jasan evidencije posebne i opšte stope su vizuelno posebno obojeni pa su tako boje za posebnu stopu vidljive na slici 3:Evidencija posebne stope u DEU 8Slika 3: Evidencija posebne stope u DELU 8

Boje žuta i zelena su rezervisane za posebnu stopu, a boje za posebnu stopu su prikazane na formi sa slike 4:Evidencija opšte stope u DELU 8Slika 4: Evidencija opšte stope u DELU 8

Ovo je i praktično, jer uobičajeno je da većina dokumenata, koji će se knjižiti „ručno“ u novu poresku evidenciju, dolazi sa jednobraznom poreskom stopom (ulazni računi za troškove…).

Prilikom evidentiranja prometa na karticama promene se upisuju na svaku karticu ponaosob. To praktično znači da jedna promena može biti evidentirana na više poreskih kartica.

Pojedina polja na karticama, a naročito zbirna, mogu imati kontrolu zbira, tipa: „Ako je zbir u navedenom polju manji od nule, onda se uzima da je rezultat u pollju jednak nuli“. Ovo može dovesti u sumnju rad softvera, jer je naravno zbir pogrešan. Iz tog razloga je uvedena oznaka „crvene zvezdice *“ pored samog polja, što signalizira operateru, da postoji neko pravilo u vezi zbira. Ako se zadrži strelica miša iznad pomenutog polja, ili iznad crvene zvezdice, iskočiće poruka sa objašnjenjem o čemu se radi, kao na slici 5:
Slika 5: Napomena kod polja sa pravillima sabiranja

Samo u slučaju izmene podataka na karticama zelenom bjom će biti obojeneni jezičci (TAB-ovi!) na kojima postoje uneti podaci, kao na slici 6. To treba da pomogne pronalaženju promena, koje eventualno treba izmeniti.
Slika 6: Zelenom bojom obojeni jezičci(TAB-ovi) na kojima postoje promene

Ugrađeni sistem pomoći omogućava pristup informacijama pravlnika za POPDV, a koje su veoma bitne za evidentiranje promena. Pristup sistemu pomoći se dobija klikom miša na dugme. Tekst u sistemu pomoći u vezi pravilnika za POPDV je preuzet iz Paragraf-ovog izdanja i prilagođen BusinessWise sistemu pomoći.

Sve promene koje se knjiže iz robno-materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva sitnog inventara, knjigovodstva maloprodje i komunalnih usluga će se automatski knjižiti po poznatim pravilima u novoj poreskoj evidenciji. To praktično znači da će se stari način rada u pomenutim evidencijama nastaviti, skoro bez promene. Ipak promena ima i odnose se uglavnom na to da će se nova poreska evidencija knjižiti automatski, ukoliko je na nivou maloprodajnih objekata, ili skladišta, takav rad konfigurisan. Razlika u knjiženjima postoji samo u tom delu, da će se najpre podaci upisati u novu poresku evidenciju, a zatim se mogu pregledati i eventualno korigovati, odmah po knjiženju.

Stari način rada, u staroj poreskoj evidenciji, se uglavnom odvijao tako što se promena najpre preglada u knjizi ulaznih, ili izlaznih, računa, a zatim se izvrši upis podataka u KPR, ili KIR. Ovo je ponekada stvaralo potencijalne probleme da se knjiženje u KPR i KIR može izbeći pre upisa podataka. To je početnicima stvaralo ogromne probleme i nedoumicu, da li je promena proknjižena u KPR, ili KIR. Iskusnim korisnicima je to samo bio još jedan nepotrebni korak do završetka knjiženja KPR, ili KIR, uprkos tome što su konfigurisali svoje objekte za automatsko knjiženje KPR i KIR.

Kao što se zna sada se pre podnošenja PPPDV prijave obavezno podnosi i POPDV prijava na sajtu Poreske uprave. POPDV prijava će se najpre kreirati, posebnim postupkom poziva opcije sa menija u BusinessWise FinOp izvesti u XML datoteku, a zatim će se datoteka za predaju preuzeti sa sajta Poreske uprave. Za sada nema informacija da li će se PPPDV prijava automatski geberisati na sajtu Poreske uprave iz podnete POPDV prijave, ili će se PPPDV prijava podnositi odvojeno, kao i do sada.

Pre podnošenja poreske prijave i POPDV prijave, potrebno je složiti knjiženja glavne knjige sa evidencijom na poreskim karticama. Iz tog razloga treba, pre primene nove poreske evidencije usvojiti strategiju knjiženja glavne knjige na način, kako je to objašnjeno u Privrednom savetniku broj 19 i 20/2017, ili Računovodstvenoj praksi broj 20/2017. Tu se predlaže otvaranje analitika na grupama konta 27 i 47, dodavanjem oznake tačke dela nove poreske evidencije (4703a6, 4703a2…, 270e1…).

Sigurno se pitate: Da li je moguće otvaranje šifre konta sa abcednim znakovima? Da, moguće je i to odmah možete proveriti.

Sada, kada primena nove poreske evidencije još nije stupila na snagu, dobar je momenat da se donese odluka o otvaranju konta na grupama 27 i 47 i pravljenja strategije evidencije u glavnoj knjizi. Ako ste se odlučili za izradu nove strategije knjiženja na grupama 27 i 47, obavezno izmenite i stavove za automatsko knjiženje promena iz maloprodaje i robno-materijalnog knjigovodstva. Ako koristite programski paket BusinessWise Komuna obavezno u Vašem cenovniku promenite pravila knjiženja PDV u skladu s novom poreskom evidencijom. Ovim ćete spremno dočekati novu poresku evidenciju i sebi olakšati sravnjenje podataka iz POPDV prijave sa glavnom knjigom.

Softver sa paralelnom evidencijom stare i nove poreske evidencije biće isporučen svim korisnicima softvera BusinessWise do 30.06.2018. godine, koji imaju važeće ugovore o održavanju softvera. Dužnost svakog korisnika je da se upozna sa zakonskim odredbama u vezi s novom poreskom evidencijom, jer IS MicroCore neće pružati podršku u vezi s informacijama za primenu poreskih propisa POPDV. Podrška će biti pružana samo sa tehničke strane u primeni propisa za upotrebu softvera i njegovoj primeni, tako da se od korisnika softvera očekuje dobro poznavanje primene poreskih propisa u vezi POPDV.